Dette skjedde i forbindelse med et seminar på Litteraturhuset i regi av Publish What You Pay (PWYP) og Transparency International (TI).

Norge har som første, og så langt eneste OECD-land, iverksatt implementering av de såkalte EITI-kriteriene. Åpenhet om betalingsstrømmer har vært integrert i petroleumsforvaltningen helt fra starten av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. De såkalte EITI kriteriene er globale og hensikten er at ved å implementere systemet vil Norge kunne være en pådriver overfor andre land.

-Kontroll med pengestrømmer i petroleumsvirksomheten er viktig fordi disse ressursene er avgjørende for norsk sysselsetting og velferd. Jeg er glad for at rapporten bekrefter at vi har gode kontroll- og revisjonssystemer på plass og har åpenhet om pengestrømmene. Når man ser hvilke verdier dette dreier seg om forstår man at kontroll og åpenhet er viktig, sier olje- og energiminister Terje Riis-Johansen.

Rettighetshaverne på norsk sokkel har innrapportert alle sine petroleumsrelaterte innbetalinger til staten i 2008. Tilsvarende har de ulike statlige organene rapportert hva de har mottatt fra de enkelte selskapene. Deloitte har som administrator og uavhengig organ mottatt innrapporteringene og avstemt de enkelte betalingsstrømmene. Selskapene har innrapportert innbetalinger på til sammen vel 400 milliarder kroner. Beløpene som er rapportert innbetalt stemmer overens med det de ulike myndighetsorganene har rapportert å ha mottatt. Summen av de innrapporterte beløp er også i overensstemmelse med informasjon presentert i Statsregnskapet for 2008 (St.meld nr 3 (2008-2009)) som Netto kontantstrøm som overføres til Statens Pensjonsfond Utland (Petroleumsfondet). Rapporten gir en detaljert oversikt over hvert enkelt selskaps innbetaling av henholdsvis petroleumskatt, CO2 avgift, arealavgift og NOx-avgift.

Last ned Norges første EITI-rapport