EITI-rapporten 2012

Mette Herdlevær (Deloitte) presenterte resultatene og erfaringene fra arbeidet med årets rapport (presentasjon vedlagt). Dette er den 5. EITI-rapporten. Det er mottatt rapportering fra 73 selskaper og myndighetsorganer. Alle rapporteringspliktige har rapportert. Innrapporteringene viser at totalt ble det innbetalt vel kr 379 mrd kroner til staten i 2012. Beløpet er i overensstemmelse med det som fremkommer i statsregnskapet (St. meld 3 (2012-2013) Statsregnskapen for 2012).

Det er fortsatt en rekke avvik ved første rapportering. Det var totalt 60 avvik fordelt på ca 30 selskap. Netto var det innrapportert fra myndighetene et beløp mottatt på 855,171 mrd. kroner høyere enn selskapene hadde rapportert innbetalt. Alle avvikene lot seg forklare og skyldes for en stor del rapportering av beløp som ikke faller inn under forskriften. Det er fortsatt en del som ikke rapporterer innfor fristen. Ca ¼ av enhetene rapporterte etter fristens utløp. Enkelte rapporteringsskjema var ikke signert iht. veiledningen som sier at de skal være signert av CFO/etatsleder.

Rapporten ble kommentert og diskutert. Guro Slettemark (TI) viste til tidligere uttrykt ønske fra TIs side at man ønsket en kortversjon av rapporten som var mer leservennlig for et bredere publikum. Det var ulike synspunkter på behovet for en slik rapport. I følge EITI-sekretariatet vil henvisninger til relevante publikasjoner/web sider med relevant informasjon være tilstrekklig. TI vil komme tilbake med mer konkrete forslag. EITI-sekretariatet hadde på forhånd distribuert sine kommentarer til rapporten. Det var enighet om å legge inn en link til beskrivelse av petroleumsskattesystemet på Finansdepartementets hjemmeside. Videre legges det på vår web side (www.eiti.no) en link til Oljeskattekontorets hjemmeside. Interessentgruppen godkjente rapporten.

Nye EITI-standarder og konsekvenser for norsk rapportering

Anders Tunold Kråkenes og Siri Farstad fra EITI-sekretariatet orienterte kort om den nye EITI-standarden. Den innebærer at man skal rapportere/informere om hvem som er lisensinnehavere, statlig eierskap, produksjonsdata, selskapets investeringer i infrastruktur og andre «social investments», betalinger til lokale myndigheter. Også statseide selskap er pålagt å rapportere. Videre oppfordres EITI-landene til (i denne omgang) å opplyse/rapportere om ulitimate/beneficial ownership i de enkelte selskap, offentliggjøre kontrakter og selskapene oppfordres til å opplyse om transit-/interprising. Representantene fra EITI-sekretariatet var av den oppfatning at når det gjelder informasjon som pålegges å gi så er denne informasjonen for Norges del allerede i stor grad tilgjenglig.

Når det gjelder konsekvenser for Norge av de nye standardene pekte Kråkenes og Farstad på at vi må gjøre EITI relevant for Norge. Dette skal synliggjøres gjennom arbeidsplanen formulert som mål for Norges EITI-implementering.

EITI-sekretariatet pekte på muligheter for å forenkle og/eller samkjøre med andre publiseringer i Norge. Kommunikasjon utad ble også pekt på som et viktig punkt. Norge har nå utarbeidet 5 rapporter og rapportene viser tall som er sammenfallende med informasjon gitt i andre publikasjoner. Kråkenes og Farstad mente det på dette grunnlag ville være mulig å søke EITI-styret om tilpassninger av Noregs EITI (”adapted implementation”) for å gjøre EITI mer relevant i Norge, for eksempel å unntas fra årlige fra selskapene eller avstemning av tallene.

Iht. nye standarder skal det gis mer kontekstuell informasjon. Kråkenes mente dette kan ivaretas ved kobling av EITI-rapporten til Faktahefte. Videre pekte han på som nytt for den norske rapporteringen at vi også må rapportere utbetaling av utbytte og rapportere salg. Videre skal det avholdes lanseringsseminar og tallene skal være tilgjenglig elektronisk(slik Norge har gjort tidligere). Rapportering etter de nye standardene må for 2013 foreligge pr 31.desember 2015. Neste validering av Norge må starte senest 1. januar 2016 og vil bli etter de nye standardene.

Ny interessentgruppe

Anundskaas orienterte om interessentgruppens funksjonstid. Nåværende interessentgruppe ble utnevnt ved kgl. res 20.1.2012. Iht. EITI-forskriften oppnevnes interessentgruppen for 2 år ad gangen. Ny interessentgruppe må derfor oppnevnes i januar 2014. De enkelte grupperinger (sivilsamfunn, selskaper og myndigheter) nominerer sine kandidater og gir beskjed til interessentgrupppens sekretariat innen utgangen av desember 2013.

Eventuelt

Ny administrator: Anundskaas orienterte om at kontrakten med Deloitte utløper pr juli 2014. Det er derfor nødvendig å innhente anbud for en ny kontraktsperiode. Flere ga uttrykk for tilfredshet med det arbeid Deloitte har gjort og håpet de ville fortsette. Det ble gitt tilslutning til at sekretariatet for interessentgruppen jobber videre med anbudsprosess og innhenter anbud som vil bli presentert for gruppen.

Arbeidplan for 2014; Sekretariatet for interessentgruppen foreslo at arbeidsplan for 2014 presenteres og godkjennes av den nye interessentgruppen når den er oppnevnt. Kråkenes viste til at iht. reglene skal arbeidsplan for 2014 forelegges EITI-sekretariatet ved utgangen av 2013. Det er naturlig at det er den nye interessentgruppen som godkjenner sin arbeidsplan og Kråkenes skulle sjekke ut om en utsettelse var ok.

EITI og gruvesektoren; Anundskaas orienterte om status for EITI og gruvesektoren i Norge. Norges beslutning om implementering av EITI var basert på at dette skulle gjelde olje- og gass sektoren. Interessentgruppen har ønsket en nærmere redegjørelse om gruvevirksomheten og hensiktsmessigheten ved å inkludere/ekskludere denne i rapporteringen. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) fikk i oppgave å vurdere dette. NHD har villet avvente departementets arbeid med ny strategi for mineralnæringen samt EUs nye regnskapsdirektiv. Strategi for mineralnæringen ble lagt frem i mars 2013. NHD har opplyst at de ikke var forberedt på å møte i interessentgruppen denne gangen da de ikke hadde fått drøftet og avklart saken med den nye politiske ledelsen. Interessentgruppen tok dette til etterretning.

EITI-seminar; EITI-sekretariatet inviterte til samarbeid om et seminar i felles regi av EITI-sekretariatet og interessentgruppen. Seminaret vil avholdes tidlig vinter 2014 og vil inkludere lansering av vår EITI-rapport. Interessentgruppen ga sin tilslutning til et slikt opplegg. Interessentgruppens sekretariat jobber videre med EITI-sekretariatet.

Vedlegg: interessentgruppen_2013