Interessentgruppen for implementering av Extracting Industries Transparency Initiative (EITI) i Norge har levert sin fjerde rapport. Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2011. Tilsvarende viser rapporten hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Det er samsvar mellom hva som er rapportert innbetalt og hva som er rapportert mottatt. Totalt var innbetalingene på 338 mrd. kroner.

Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. EITI er organisert gjennom et internasjonalt styre og et internasjonalt sekretariat. Sekretariatet holder til i Oslo. Gjennom tilslutning til et sett av prinsipper og oppfyllelse av nærmere spesifiserte kriterier og regler kan et land få status som EITI-godkjent. Norge er foreløpig det eneste OECD-land som gjennomfører og publiserer slik rapportering. Fra før finnes rapporter for 2008, 2009 og 2010.

– Tilgang på naturressurser kan gi stor velstand. Det forutsetter imidlertid at vi har et godt organisert samfunn og god kontroll med pengestrømmene. Jeg er stolt over at Norge kan være et eksempel til etterfølgelse for andre land. Det er et paradoks at så mange mange mennesker lever i fattigdom i land rike på naturressurser. Åpenheten om pengestrømmene som EITI bidrar til er viktig, og Norge ønsker å bidra i dette arbeidet også ved å gjennomføre det vi oppfordrer andre til gjøre sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Norge har nå ferdigstilt sin fjerde rapport. Rapporten viser statens inntekter fra petroleumsvirksomheten og fordelt på hver enkelt lisensinnehaver på norsk sokkel. Totalt er det 64 rapporterende selskaper. Tilsvarende har de relevante myndighetsorganer rapportert hva de har mottatt fra hvert enkelt selskap. Rapporten er utarbeidet av Deloitte som har mottatt alle rapporteringene og avstemt tallene.

Staten inntekter fra petroleumsvirksomheten var i henhold til EITI-rapporten 338 milliarder kroner. Det er 75 milliarder kroner mer enn innbetalingene i 2010 og skyldes høyere oljepris. Sammenstillingen av de innrapporterte betalinger viste at det initialt var et samlet netto avvik på om lag 11 millioner kroner mellom selskap og myndigheter. Deloittes arbeid har avdekket hva disse forskjeller skyldes.

Les hele rapporten (engelsk)