Rapporten viser hva oljeselskapene har rapportert av innbetalinger til staten i 2013. Tilsvarende viser rapporten hva myndighetene har rapportert mottatt fra det enkelte selskap i samme år. Rapporten viser at det er samsvar mellom hva som innbetalt og hva som mottatt. Totalt var innbetalingene på om lag 330 milliarder kroner i 2013.

Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. Virkemiddelet er blant annet større åpenhet omkring pengestrømmer fra utvinning av naturressurser som olje, gass, kull og verdifulle mineraler. Dette skal bidra til at landets myndigheter i større grad bli stilt til ansvar for bruken av inntektene. Årets rapport er utarbeidet i henhold til de nye EITI-standardene, hvor det skal gis vesentlig mer informasjon om sektoren enn bare innbetalingene til staten.

Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. For å kunne være en pådriver for initiativet har Norge, som eneste OECD-land, innført EITI. 31 land, i tillegg til Norge, er så lang godkjent som EITI-land.

Staten inntekter fra petroleumsvirksomheten er i følge EITI-rapporten om lag 50 milliarder kroner lavere i 2013 enn i 2012. Reduksjonen skyldes en kombinasjon av lavere produksjon og høyer utgifter til leting og investeringer.

Last ned EITI-rapporten 2013

Vedlegg for 2013 rapporten (engelsk)