I rapporten gjennomgås oljeselskapenes innbetalinger til staten i 2014. Som for tidligere år er det samsvar mellom hva som er rapportert innbetalt av selskapene og hva som er rapportert mottatt hos myndighetene. Totalt var innbetalingene på 290 milliarder kroner i 2014.

Målet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. Virkemiddelet er blant annet større åpenhet omkring pengestrømmer fra utvinning av naturressurser. Ved at et lands innbyggere gjøres kjent med innbetalingene vil myndighetene i større grad kunne bli stilt til ansvar for bruken av inntektene. Årets rapport er utarbeidet i henhold til de nye EITI-standardene, det vil si at det skal gis vesentlig mer informasjon om sektoren enn bare innbetalingene til staten.

Norge har støttet EITI aktivt politisk og økonomisk siden initiativet ble annonsert i 2003. For å kunne være en pådriver og ”eksemplets makt” har Norge, foreløpig som det eneste OECD-land, innført EITI.  30 land, i tillegg til Norge, er så langt godkjent som EITI-land. (mer informasjon om EITI på www.eiti.no og http://eiti.org/).

Statens inntekter fra petroleumsvirksomheten i henhold til EITI-rapporten, utgjorde i 2014 287 milliarder kroner. Det er om lag 45 milliarder kroner lavere enn innbetalingene i 2013. Nedgangen skyldes lavere olje- og gasspriser.

Last ned Norges syvende EITI-rapport