Norge er foreløpig det eneste OECD-land som gjennomfører og publiserer slik rapportering. Fra før finnes rapporter for 2008 og 2009.

Formålet med EITI er at naturressursene i et land skal komme hele folket til gode og bidra til vekst og velstandsutvikling. EITI er organisert gjennom et internasjonalt styre og et internasjonalt sekretariat. Sekretariatet holder til i Oslo. Gjennom tilslutning til et sett av prinsipper og oppfyllelse av bestemte kriterier og regler kan et land få status som EITI-godkjent. Norge ble godkjent i mars 2011. Olje- og energidepartementet fikk ansvaret for gjennomføringen av EITI. Norge er det eneste OECD-land som har gjennomført EITI

Den tredje rapporten viser blant annet statens inntekter fra petroleumsvirksomheten fordelt etter innbetalingene hver enkelt lisensinnehaver på norsk sokkel. Totalt er det 66 rapporterende selskaper. Tilsvarende har de relevante myndighetsorganer rapportert hva de har mottatt fra hvert enkelt selskap. Rapporten er utarbeidet av Deloitte som har mottatt alle rapporteringene og avstemt tallene.

Rapporten slår fast at statens inntekter fra petroleumsvirksomheten utgjorde 263 mrd. Kroner i 2010. Sammenstillingen av de innrapporterte betalinger viste at det var et samlet avvik på om lag 1.2 mrd kroner mellom selskap og myndigheter. Deloitte sitt arbeid har avdekket hva disse forskjellene skyldes.