Det er et paradoks at land rike på naturressurser ofte er svært fattige og preget av krig og konflikter (ressursenes forbannelse). Målet med EITI er at en større del av inntekter fra naturresursene skal bidra til økonomisk utvikling og bedre levekår for befolkningen (”Making resources work for people”). Gjennom åpenhet omkring betalingsstrømmer vil myndighetene stilles til ansvar for hvordan inntektene anvendes. Det forutsetter bedre styresett og mindre korrupsjon. En slik utvikling vil også bidra til bedre investeringsklima i de enkelte land som igjen kan bidra til økonomisk utvikling.

EITI har utarbeidet et sett av prinsipper for åpenhet og godt styresett som også forutsetter aktiv deltagelse fra det sivile samfunn. En rekke land, selskaper og organisasjoner har sluttet seg til disse prinsippene. Videre er det et sett av kriterier som må oppfylles av de land som velger å implementere EITI.

Les mer om EITI i EITI FactSheet.

Les om EITI-reglene i EITI Rules.

EITI har et internasjonalt styre bestående av 20 medlemmer. Styrets medlemmer velges på et medlemsmøte som avholdes hvert annet år. Nytt styre vil oppnevnes på medlemsmøtet i Paris 1. mars, i forbindelse med den globale konferansen. I styret sitter representanter for de land som støtter EITI, land som implementerer EITI, selskaper og investorer samt det sivile samfunn. I Norge er det Utenriksdepartementet som følger opp EITI  internasjonalt og deltar i EITIs styrearbeid.

Her er en oversikt over medlemene i EITI international board 2011-2013. Mer informasjon finner du på EITIs hjemmesider.