I Norge har Deloitte ivaretatt oppgaven med å motta og avstemme de innrapporterte tall fra henholdsvis selskaper og myndigheter. Arpeidsplaner er også laget før arbeidet med EITI-raportene kommer i gang. Det er også opprettet en interessentgruppe som involverer berørte samfunnsaktører. Her er myndigheter, næringen og det sivile samfunn representert.

Per i dag er det 24 kandidatland (Norge var kandidatland frem til 1.mars 2011) som søker å implementere EITI-kriteriene. Den norske implementeringsprosessen er vurdert av en uavhengig validator og godkjent av EITI-styret på styremøtet 1. mars 2011. Inklusive Norge har elleve land (Azerbajan, Liberia, Ghana, Mongolia, Den sentralafrikanske republikk, Nigeria, Niger, Yemen, Kirgisistan og Øst Timor) så langt fått stempelet ”compliant” (godkjent) av styret.

Det er blitt tillagt stor vekt at Norge implementerer EITI. Åpenhet om betalingsstrømmer og godt styresett er universelle prinsipper som Norge allerede etterlever. Når Norge likevel har valgt å implementere EITI håper man å kunne motivere og påvirke andre land, hvor behovet for å innføre åpenhetskriteriene er større, til å gjøre det samme.

Arbeidsplaner

EITI The Norwegian annual report 2015

EITI-standard 2.5 Beneficial ownership

Stortinget har bedt regjeringen fremme forslag om et nytt norsk offentlig eierskapsregister for å sikre åpenhet om eierskap i norske selskap. Nærings- og fiskeridepartementet har i samarbeid med Finansdepartementet utredet flere mulige løsninger, og disse ble sendt på alminnelig høring 22. desember 2015. Hvitvaskingslovutvalget hadde opprinnelig frist til august 2016 til blant annet å foreslå hvordan internasjonale krav (bl.a Financial Action Task Forces anbefalinger og EU-reguleringen på dette området) om åpenhet rundt «egentlig eierskap» skal gjennomføres i norsk rett. Hvitvaskingslovutvalget la den 13. september 2016 frem sin første utredning om endringer i hvitvaskingsloven, og har fått forlenget frist til 16. desember 2016 med å overlevere sin delutredning 2.

Interessentgruppen for EITI i Norge følger med på regjeringens arbeid på dette området.